U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Laatste Nieuws

Bedankt stemmers!

Onze zwemvereniging heeft dankzij jullie een prachtig bedrag binnengehaald bij de Rabo Clubsupport actie. Maar liefst € 404,99 gaat naar de clubkas van ZV 44. Hiermee kunnen wij investeren in de professionalisering van onze vereniging door het (verder) opleiden van trainers en het aanbieden van opleidingen en stagemogelijkheden aan onze jeugd. 

Wat een fantastisch resultaat!

Afbeeldingsgalerie

Sponsor ZV 44!

 

SponsorKliks - laatste stand

 

Disclaimer / Copyright / Privacy

Disclaimer

De website van ZV 44 bevat informatie over het reilen en zeilen van de vereniging. Voor toegang tot en het gebruik maken van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Ondanks de zorg die ZV 44 aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.
  2. ZV 44 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct, indirect of gevolgschade), die ten gevolge van het gebruik van deze website of het gebruik van (beeld-)informatie op deze website, wordt geleden.
  3. ZV 44 behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen c.q. aan te passen. Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto's en/of teksten op enige wijze schade berokkenen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich met vermelding van gegronde redenen bij ZV 44 melden.
  4. ZV 44 zal deze foto's en/of teksten, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen of aanpassen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle rechten van de informatie (beeld, tekst, geluid, video, enz.) op de website van ZV 44, berusten bij ZV 44 of zijn overgedragen aan ZV 44.

Overname of verveelvoudiging van deze informatie is, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ZV 44 of, m.b.t. foto-, video- of geluid, de maker van het materiaal, niet toegestaan.

De teksten op de ZV 44 website mogen alleen worden bekeken, gedownload of geprint indien dit voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik wordt gedaan. Daarnaast mag deze informatie niet gewijzigd worden en zal altijd de bronvermelding "© Copyright ZV 44" in iedere kopie moeten worden geplaatst.

Voor wat betreft het foto-, video- of geluidmateriaal is het bovenstaande, alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf, videoman/-vrouw of de maker van het geluid. ZV 44 beschikt over de benodigde informatie hierover.

Privacyverklaring ZV 44

ZV 44 vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van haar leden en alle bij de vereniging betrokken personen en heeft hiertoe privacybeleid opgesteld.

Als onderdeel van het privacybeleid is onderhavige privacyverklaring op gesteld. In dit document wordt beschreven op welke wijze ZV 44, gevestigd te Dijk 34, 8131 VB Wijhe, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63464039, hierna te noemen: 'ZV 44' omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

In onderstaande tabel is een overzicht te vinden met welk doel, welke persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, hoe de gegevens worden verzameld, hoe lang deze worden bewaard en met welke andere partijen deze gegevens worden gedeeld.

Administratie

Doel

Persoonsgegevens

 Grondslag

 Bewaartermijn

Verwerkers

De administratie van het lidmaatschap

Het innen van contributie

Voorletters

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Geboortedatum

Geslacht

Bankgegevens

Het aanmeldingsformulier zoals ingevuld en ondertekend door elk lid. In het geval van minderjarige leden is ondertekening door een van de ouders/verzorgers verplicht.

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (wettelijke termijn).

De gegevens zoals vermeld op het aanmeldformulier worden verwerkt door de ledenadministratie en de penningmeester en opgeslagen in het administratiepakket Sportlink. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de KNZB, omdat leden van ZV 44 ook lid zijn van de KNZB.

 

Trainingen

Doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Verwerkers

Het verdelen van de zwemmers in groepen/banen

Het bijhouden van presentielijsten

Het maken van trainingen

Voornaam

Achternaam

(Medische) bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de trainers*

* Op het aanmeldingsformulier kan worden aangegeven of er sprake is van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de trainers.

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

De groepsindeling, baanverdeling , presentielijst en trainingsschema's zijn digitaal beschikbaar voor de trainers. Een kopie van het  aanmeldingsformulier wordt opgeslagen in het pakket Sportlink en het fysieke document wordt opgeslagen door de ledenadministratie.

Wedstrijden

Doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Verwerkers

Het inschrijven  van wedstrijden

Voorletters

Voornaam

Achternaam

Telefoonnummer

E-mail adres

Geboortedatum

Geslacht

KNZB-startnummer

Classificatiecode handicap*

De gegevens zoals vermeld in Sportlink en worden overgenomen in Splash Team Manager.

*

De classificatie code wordt bijgehouden in Splash Team Manager ten behoeve van het kunnen inschrijven van paralympische zwemmers bij wedstrijden. 

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

De gegevens voor het inschrijven van wedstrijden worden bijgehouden in het softwarepakket Splash.  De gegevens worden verwerkt door Inschrijvingen . De voor- en achternaam en het   startnummer van de zwemmers worden verstrekt aan andere verenigingen in bestandsvorm en PDF.

Het organiseren van wedstrijden

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

Startnummer

Inschrijfbestanden en PDF-documenten met gegevens van de zwemmers van ZV 44 en zwemmers van andere deelnemende verenigingen.

Tot 6 maanden na de wedstrijddag

De inschrijfbestanden worden door Inschrijvingen verwerkt in Splash Meet Manager tot een wedstrijd-programma en de inschrijving in PDF dient hierbij als controle.

De resultaten van wedstrijden worden geupload op de website van de KNZB en zijn daarna zichtbaar op diverse websites, waaronder die van de KNZB en swimrankings.net.

Het bijhouden van clubrecords

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

Startnummer

De gegevens in Splash Team Manager

Zolang de zwemmer een of meerdere clubrecords heeft.

De clubrecords worden bijgehouden in Splash en kunnen worden gepubliceerd op een besloten deel (alleen voor leden) van de  website van de vereniging.

Communicatie

Doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Verwerkers

Het versturen van informatie per mail en via nieuwsbrieven

Het onderhouden van contact

Voornaam

Achternaam

E-mail adres

De gegevens zoals vermeld in Sportlink en in het geval van de nieuwsbrief de gegevens zoals vermeld in La Posta.

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

De gegevens voor het versturen van mail worden uit Sportlink of Team Manager gehaald, de gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief worden bewaard in het pakket dat wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief (La Posta).

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

ZV 44 verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij dit van belang is voor een goede uitvoering van het lidmaatschap door ZV 44 of in het geval ZV 44 wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ZV 44 op inzage in uw persoonsgegevens (tenzij ZV 44 op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal ZV 44 deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ZV 44 hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

ZV 44 treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben alleen noodzakelijke personen toegang tot uw gegevens, wordt de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd en worden de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd.

Minderjarigen

Minderjarigen kunnen zich alleen registreren na expliciete toestemming van een ouder of voogd.

Links naar andere websites

De website van ZV 44 kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van ZV 44. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. ZV 44 raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De ZV 44 past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. ZV 44 raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal ZV 44 u hierover per e-mail en via de website informeren.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ZV 44 wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens, kunt u contact opnemen met het bestuur van ZV 44.

 

Bestuur ZV 44, mei 2018

 

bestuur@zv44.nl

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?